.: www.indonesian-products.biz :.
2015-10-24 Oleh : WIDYA TUNGGAL

Limbah Jadi Barang Indah

Limbah konveksi yang berupa selongsong benang obras (plumpung) dan kain perca bisa kita gunakan sebagai bahan 
kerajinan yang indah dan mempunyai nilai jual yang tinggi. 
Bekas penggulung benang obras yang besar yang salah satu ujungnya halus kita potong sepanjang 12 cm dan bagian bawah kita tutup dengan kertas yellow board. Setelah itu bagian luar dilapisi dengan kain perca batik dan bagian tepi dihias dengan pita warna emas. Kemudian bagian dalam dan atas tabung dilapisi dengan cat warna hitam. 
 
Komentar
 
Nama :
Url :
Komentar :
   

From GtvxqfTnzP [ 2015-12-14 ]
Komentar Akosi sa tu prelednajfa v tejto diskusii dve rnelizdoe veci zverejňovanie archedvnych fotografied, ktorfdch autori sfa ve4čšinou zne1mi a ve4čšinou aj nebohed a zverejňovanie a zdieľanie fotografied sfačasnfdch autorov, amate9rov a mieša sa to dohromady Ale hlavne akosi každfd hneď vybehol so slovami o vyme1haned peňazed Tu určite nejde o nejake9 vyme1hanie peňazed Nie na to upozorňoval pe1n Trebuľa alebo pe1n Sekula. Pokiaľ viem, zdieľanie fotografied je bežne9, a aj pe1n Trebuľa zverejňuje svoje fotografie na internete.. a je určite re1d, keď jeho fotografie zdieľajfa ide ale o nejakfa more1lnu ze1sadu, slušnosť, factu, ak uverejňujem niekoho fotografiu, tak ho uvediem ako autora v dobe, keď sa všetko pire1tsky kopedruje, sťahuje z internetu je to len maličke1 službička voči tfdm, čo si ne1jdu čas, prejdfa kilometre na vlastnfdch nohe1ch v rf4znom počased, stre1via hodiny za počedtačom, keď vyberajfa, upravujfa fotografie, a nerobia to kvf4li žiadnym ťažkfdm prachom ale tak isto len preto, lebo ich to napĺňa, baved Neveredm tomu, pe1n XY, že by Ve1s potešilo, keby ste si našli svoju fotografiu uverejnenfa pod cudzedm menom, alebo ako podklad k nejakej pre1ci, prezente1cii, videu, čomukoľvek a podpedsanfd by bol autor toho diela, ale Ve1s ako autora fotografie by akosi zabudol uviesť Ak raz niečomu venujem svoj čas a zverejnedm to, predpoklade1m, že si ľudia budfa moju pre1cu ve1žiť a ak za svoje fotografie nechcem peniaze, tak predpoklade1m tfa slušnosť a factu, že teda aspoň uvedfa moje meno to je na margo sfačasnfdch fotografied a autorov, čo sa tfdka tfdch dobovfdch sfahlasedm s pe1nom architektom, dobrfd ze1mer me9dia, tiež som rada videla svoje rodisko v časoch, ktore9 už nepame4te1m ale profesionalita me9dia stfapa aj s tfdm, akfdm spf4sobom dbe1 na etiku a pripomienky pe1na Trebuľu a pe1na Sekulu by som ja osobne brala ako priateľske9 upozornenie na chybu, ktore1 sa de1 v budfacnosti odstre1niť