.: www.indonesian-products.biz :.
2015-10-24 Oleh : WIDYA TUNGGAL

Limbah Jadi Barang Indah

Limbah konveksi yang berupa selongsong benang obras (plumpung) dan kain perca bisa kita gunakan sebagai bahan 
kerajinan yang indah dan mempunyai nilai jual yang tinggi. 
Bekas penggulung benang obras yang besar yang salah satu ujungnya halus kita potong sepanjang 12 cm dan bagian bawah kita tutup dengan kertas yellow board. Setelah itu bagian luar dilapisi dengan kain perca batik dan bagian tepi dihias dengan pita warna emas. Kemudian bagian dalam dan atas tabung dilapisi dengan cat warna hitam. 
 
Komentar
 
Nama :
Url :
Komentar :
   

From GtvxqfTnzP [ 2015-12-14 ]
Komentar Akosi sa tu prelednajfa v tejto diskusii dve rnelizdoe veci zverejÅovanie archedvnych fotografied, ktorfdch autori sfa ve4ÄÅ¡inou zne1mi a ve4ÄÅ¡inou aj nebohed a zverejÅovanie a zdieľanie fotografied sfaÄasnfdch autorov, amate9rov a mieÅ¡a sa to dohromady Ale hlavne akosi každfd hneÄ vybehol so slovami o vyme1haned peÅazed Tu urÄite nejde o nejake9 vyme1hanie peÅazed Nie na to upozorÅoval pe1n Trebuľa alebo pe1n Sekula. Pokiaľ viem, zdieľanie fotografied je bežne9, a aj pe1n Trebuľa zverejÅuje svoje fotografie na internete.. a je urÄite re1d, keÄ jeho fotografie zdieľajfa ide ale o nejakfa more1lnu ze1sadu, sluÅ¡nosÅ¥, factu, ak uverejÅujem niekoho fotografiu, tak ho uvediem ako autora v dobe, keÄ sa vÅ¡etko pire1tsky kopedruje, sÅ¥ahuje z internetu je to len maliÄke1 službiÄka voÄi tfdm, Äo si ne1jdu Äas, prejdfa kilometre na vlastnfdch nohe1ch v rf4znom poÄased, stre1via hodiny za poÄedtaÄom, keÄ vyberajfa, upravujfa fotografie, a nerobia to kvf4li žiadnym Å¥ažkfdm prachom ale tak isto len preto, lebo ich to napĺÅa, baved Neveredm tomu, pe1n XY, že by Ve1s poteÅ¡ilo, keby ste si naÅ¡li svoju fotografiu uverejnenfa pod cudzedm menom, alebo ako podklad k nejakej pre1ci, prezente1cii, videu, Äomukoľvek a podpedsanfd by bol autor toho diela, ale Ve1s ako autora fotografie by akosi zabudol uviesÅ¥ Ak raz nieÄomu venujem svoj Äas a zverejnedm to, predpoklade1m, že si ľudia budfa moju pre1cu ve1žiÅ¥ a ak za svoje fotografie nechcem peniaze, tak predpoklade1m tfa sluÅ¡nosÅ¥ a factu, že teda aspoÅ uvedfa moje meno to je na margo sfaÄasnfdch fotografied a autorov, Äo sa tfdka tfdch dobovfdch sfahlasedm s pe1nom architektom, dobrfd ze1mer me9dia, tiež som rada videla svoje rodisko v Äasoch, ktore9 už nepame4te1m ale profesionalita me9dia stfapa aj s tfdm, akfdm spf4sobom dbe1 na etiku a pripomienky pe1na Trebuľu a pe1na Sekulu by som ja osobne brala ako priateľske9 upozornenie na chybu, ktore1 sa de1 v budfacnosti odstre1niÅ¥